Download algemene voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

voor consumenten en zakelijke afnemers

 

Hoofdstuk 1 verkopen aan consumenten

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die

tussen Topmans en consument worden gesloten.

2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Aan deze voorwaarde kan

bijvoorbeeld voldaan worden door kopieën van de tekst mee te sturen met de offerte, de tekst te plaatsen op de site en door de tekst gratis ter beschikking te stellen. 

 

ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de

koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten. De

omschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte

1. Op verzoek van de consument kan Topmans een schriftelijke offerte uitbrengen.

2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief btw.

3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend.

4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien beide

partijen zich daarmee, bij voorkeur, schriftelijk akkoord hebben verklaard.

5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten plaatsvindt, wordt dit in de schriftelijke offerte vermeld. Partijen kunnen ook na het sluiten van de koop levering in gedeelten overeenkomen, bij voorkeur schriftelijk.

 

ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging

optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument

heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

 

ARTIKEL 6 - Aanbetaling

1. Topmans is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een

consument een aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te verlangen met een maximum van € 500,00.

ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening

1. Betaling geschiedt contant via ideal.

2. Topmans is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Indien partijen levering in gedeelten zijn overeengekomen, is Topmans gerechtigd

voor iedere deellevering betaling op het moment van levering te verlangen, contant dan wel door middel van een deelfactuur.

4. Indien een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn maximaal veertien

dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden

uitsluitend indien deze, bij voorkeur schriftelijk, zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim indien de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken en hij nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. Topmans zendt een

betalingsherinnering of aanmaning aan de consument met een aanvullende

betalingstermijn van ten minste veertien dagen.

2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is

betaald, kan tot incassomaatregelen worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid

gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Topmans is teven

gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de

afgesproken betalingsdatum.

 

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie

1. Zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag ter zake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van Topmans. Blijft volledige betaling uit, dan kan een ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.

2. Indien Topmans kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een

reparatie, mag Topmans het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten

door de consument zijn voldaan.

 

ARTIKEL 10 - Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de

prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt Topmans alsnog een

bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal de helft van de vermoedelijke levertijd, tenzij partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders

overeenkomen.

3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding verlangen van Topmans.

4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de consument heeft besteld of gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door Topmans dat een langere levertijd geldt.

 

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid

1. Topmans is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van

het artikel, indien deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.

2. De consument is tegenover Topmans aansprakelijk voor schade die door een aan

hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 12 - Annuleren

1. Topmans is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert, een

schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in rekening te brengen.

2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij Topmans kan aantonen dat de schade hoger is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.

 

ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel

1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen.

2. Topmans kan een uiterste termijn stellen binnen welke de consument na de

leveringsdatum kan ruilen of retourneren.

3. Wanneer Topmans voor het geruilde of geretourneerde artikel een tegoedbon

verstrekt, verliest deze tegoedbon haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte van de bon, op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.

 

ARTIKEL 14 - Garantie

1. Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. Topmans garandeert gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid

van gebreken.

3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de consument indien hij dit tijdig heeft gemeld aan Topmans recht op:

- aflevering van het ontbrekende,

- reparatie, mits Topmans daaraan redelijkerwijs kan voldoen,

- vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het artikel

teniet of achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldig voor het

behoud van het artikel heeft gezorgd.

De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking als:

- herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van Topmans gevergd kunnen

worden,

- Topmans niet overgaat tot herstel of vervanging.

4. Topmans staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen zijn

ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het

gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

 

 

 

ARTIKEL 15 - Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering van de overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij Topmans te worden

ingediend, waarbij binnen twee maanden in ieder geval tijdig is. Bij voorkeur wordt de

klacht schriftelijk ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten. De

consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij Topmans is

gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een bon.

2. Topmans geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke

reactie. Als Topmans niet binnen deze termijn kan reageren, stuurt hij de

consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een

inhoudelijke reactie kan verwachten.

 

ARTIKEL 16 - Verstrekken algemene voorwaarden

Topmans dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument elektronisch op een zodanige wijze ter beschikking te stellen dat de consument deze kan opslaan en later kan nalezen.

 

ARTIKEL 17 - Informatieverstrekking

1. Voordat de koopovereenkomst via internet wordt aangegaan moet Topmans op

duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van Topmans;

b. de belangrijkste kenmerken van de zaken;

c. de prijs, inclusief BTW, van de zaken;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

f . het van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. Topmans verstrekt tijdig maar uiterlijk bij de aflevering aan de consument

schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding als bedoeld in artikel 23 lid 2, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

a. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd;

b. dat bij ontbinding tijdens de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending

voor rekening van de koper komen;

c. het bezoekadres van de vestiging van Topmans;

d. de gegevens omtrent eventuele garantie en after sales service;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur

heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

 

ARTIKEL 18 - Risico beschadiging/vermissing

Topmans draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot het

moment van bezorging bij de consument, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

 

 

ARTIKEL 19 - Levertijd

1. In afwijking van artikel 10 heeft Topmans een maximale levertermijn van 30

dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en Topmans kunnen een andere termijn overeenkomen. Laatst genoemde gebeurt bij verkoop via Crowdfunding.

2. Wanneer de gekochte zaken niet beschikbaar zijn, moet Topmans de consument

zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

 

ARTIKEL 20 - Bedenktijd en ontbinding

1. De consument heeft een bedenktijd van zeven werkdagen. Wanneer Topmans niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft

verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven

werkdagen. Wanneer Topmans in die drie maanden alsnog voldoet aan de

informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.

2. Gedurende de bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in de dag na ontvangst van de zaken door of namens de consument.

3. De retourzending is voor risico van de consument, tenzij Topmans het artikel

ophaalt of laat ophalen. Topmans mag bij de ontbinding van de overeenkomst

geen andere kosten in rekening brengen dan maximaal de kosten van de retourzending.

4. Topmans is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem terug te

betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen dertig dagen na het beroep op ontbinding.

5. Wanneer de consument en Topmans zijn overeengekomen dat een artikel van

gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, zijn de kosten van retourzending voor

rekening van Topmans, als de consument de zaken binnen de bedenktijd

terugzendt. Topmans dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke

wijze op de hoogte te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2     voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

 

ARTIKEL 21 - Zakelijke klant

Met zakelijke klant wordt bedoeld de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.

 

ARTIKEL 22 - Toepasselijke voorwaarden

Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden tevens voor zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

 

ARTIKEL 23 - Prijzen

Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld.

 

ARTIKEL 24 - Uitgezonderde artikelen

De artikelen 5 lid 2, 6 lid 2, 10 lid 3, 14 lid 2, 16, 17 en 18, alsmede hoofdstuk 2 zijn niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

 

ARTIKEL 25 - Aanbetaling

Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden verlangd.

 

ARTIKEL 26 - Aansprakelijkheid

De zakelijke klant kan Topmans nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of

indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

 

ARTIKEL 27 - Annuleren niet toegestaan

Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.